بازدید مسولین محترم شهرداری از مرکز یاس

بازدید مسولین محترم سازمان شهرداری منطقه دوتهران از مرکز توانبخشی جامع سالمندان یاس  به مناسبت روز جهانی سالمند  وتکریم مقام پدران و مادران عزیز  و اهدا شاخه گل به آنهابه مناسبت روز جهانی سالمندان  .