برنامه روزانه مرکز توانبخشی یاس

شنبه تمرین درمانی (خانم ها) رنگ درمانی قرآن ( خانم ها) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
یکشنبهحافظه درمانی (خانم ها)ورزش (آقایان)اوقات فراقت (خانم ها و آقایان)
خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
دوشنبه تمرین درمانی (خانم ها)موسیقی درمانی ( خانم ها )
فیلم درمانی (خانم ها) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانیخدمات طب سوزنی
سه شنبهورزش (خانم ها و آقایان )
کلاس مشاوره و روانشناسی گروهی(خانم ها و آقایان )سواد آموزی (خانم ها و آقایان ) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
چهارشنبه تمرین درمانی (خانم ها و آقایان )

حافظه درمانی(خانم ها و آقایان )کلاس استفاده از وسایل الکترونیکی(خانم ها و آقایان )ویزیت پزشک و پرستار خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
پنجشنبه آب درمانیجلسات سرگروهای شبکه

ديدگاه خود را ارسال كنيد