برنامه روزانه مرکز توانبخشی یاس

شنبه تمرین درمانی (خانم ها) رنگ درمانی قرآن ( خانم ها) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
یکشنبهورزش (مختلط)حافظه درمانی (مختلط)کار با دست (مختلط)
خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
دوشنبه تمرین درمانی (خانم ها)موسیقی درمانی ( خانم ها )
فیلم درمانی (خانم ها) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانیخدمات طب سوزنی
سه شنبهورزش (مختلط )
کلاس مشاوره و روانشناسی گروهی(مختلط )سواد آموزی (مختلط ) خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
چهارشنبه تمرین درمانی (خانم ها )

حافظه درمانی(مختلط )کلاس استفاده از وسایل الکترونیکی(مختلط )ویزیت پزشک و پرستار خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانی
پنجشنبه آب درمانیجلسات سرگروهای شبکه

ديدگاه خود را ارسال كنيد