برنامه مراقب روزانه مادران مرکز

شنبه تایچی
رنگ آمیزی درمانی
سواد آموزی /شطرنج
یکشنبه توانبخشی ذهنی مادرانورزش مادران (سالن بیرون)آموزش استفاده از وسایل الکترونیکی
خدمات فیزیوتراپی
دوشنبه تمرین درمانی مادران (مرکز) /شطرنج آموزش روانخوانی و قرائت قرآن
بازی درمانی
سه شنبه
ورزش مختلط (سالن بیرون)
تمرین درمانی پدران(مرکز)
کلاس گروهی مشاوره و روانشناسیکلاس سلامت معنوی/
زوج درمانی
خدمات فیزیوتراپی
چهارشنبهتمرین درمانی مادران (مرکز)

بازی های شناختی آلزایمرموسیقی درمانیهنر درمانیویزیت پزشک و طب سوزنی و حجامت
پنجشنبهآموزش موسیقی

برنامه مراقبت روزانه پدران مرکز

شنبه
رنگ آمیزی درمانی

سواد آموزی /شطرنج
یکشنبه
ورزش پدران (سالن بیرون)

توانبخشی ذهنی پدران

آموزش استفاده از وسایل الکترونیکی
خدمات فیزیوتراپی
دوشنبه
شطرنج

بازی درمانی
سه شنبهورزش مختلط (سالن بیرون)
تمرین درمانی پدران(مرکز)

کلاس گروهی مشاوره و روانشناسی

زوج درمانی
خدمات فیزیوتراپی
چهارشنبه
بازی های شناختی آلزایمر

هنر درمانی

ویزیت پزشک و طب سوزنی و حجامت
پنج شنبهآموزش موسیقی

ديدگاه خود را ارسال كنيد