برنامه مراقب روزانه مادران مرکز

شنبه تایچی
رنگ آمیزی درمانی
کلاس آواز خدمات کاردرمانی
یکشنبه توانبخشی ذهنی مادرانورزش مادران (سالن بیرون)سواد آموزی/ شطرنج
خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانیخدمات فیزیوتراپی
دوشنبه تمرین درمانی مادران (مرکز) /شطرنج آموزش روانخوانی و قرائت قرآن
بازی درمانی خدمات کاردرمانی
سه شنبه
ورزش مختلط (سالن بیرون)
تمرین درمانی پدران(مرکز)
کلاس گروهی مشاوره و روانشناسیطب سنتی خدمات فیزیوتراپی/ کاردرمانیخدمات فیزیوتراپی
چهارشنبهتمرین درمانی مادران (مرکز)

موسیقی درمانیهنر درمانیویزیت پزشک و پرستارویزیت پزشک و طب سوزنی و حجامت
پنجشنبهجلسات سرگروهای شبکه

برنامه مراقبت روزانه پدران مرکز

شنبه
رنگ آمیزی درمانی
کاردرمانی
یکشنبه ورزش پدران (سالن بیرون) توانبخشی ذهنی پدران
خدمات فیزیوتراپی / کاردرمانی
دوشنبهشطرنج بازی درمانی خدمات کاردرمانی
سه شنبهورزش مختلط (سالن بیرون)
تمرین درمانی پدران(مرکز)
کلاس گروهی مشاوره و روانشناسیخدمات فیزیوتراپی خدمات کاردرمانی
چهارشنبهویزیت پزشک و پرستارخدمات کاردرمانی
پنج شنبهجلسات گروهی سرگروها

ديدگاه خود را ارسال كنيد