مراقبت آلزایمر و دمانس در منزل

مراقبت آلزایمر و دمانس در منزل چگونه است ؟ مراقبت در منزل می تواند پرستاری/ توانبخشی باشد ویا توسط فردی که حقوق می گیرد خدمات مراقبتی را ارائه دهد. این نوع مراقبت به مراقبت در بیمارستان یا مراکز مراقبتی ترجیح دارد زیرا فرد مبتلا تا جائی که امکان دارد در محیط خانه خود، مستقل زندگی […]

ادامه