مراقبت و توانبخشی روزانه                          توانبخشی در منزل

بنیاد امید فرزانگان                                  مراقبت در منزل

طرح توانمند سازی سالمندان

با ارائه آموزش های لازم و انجام مناسب سازی محل زندگی به سالمندان در انجام مستقل امور زندگی کمک خواهیم کرد.

مراقبت در منزل

ما با استفاده از مراقبین آموزش دیده شرایطی را فراهم خواهیم کرد که سالمندان بدون نیاز به سایر افراد بتوانند با کمک مرکز نیازهای خود را براورده سازند

 

کلاس تایچی در مرکز سالمندی روزانه یاس کلاس تایچی در مرکز سالمندی روزانه یاس
کلاس تایچی مختص سالمندی می تواند به تعادل و تخلیه انرژی منفی سالمندان کمک کند
کلاس تایچی در مرکز سالمندی روزانه یاس
کلاس تایچی در مرکز سالمندی روزانه یاس
سفال درمانی در مرکز سالمندان روزانه یاس سفال درمانی در مرکز سالمندان روزانه یاس
سفال درمانی در مرکز سالمندان روزانه یاس
سفال درمانی در مرکز سالمندان روزانه یاس
هم اندیشی شهرداری( سرای تجربه) و مرکز سالمندان روزانه یاس هم اندیشی شهرداری( سرای تجربه) و مرکز سالمندان روزانه یاس
هم اندیشی شهرداری( سرای تجربه) و مرکز سالمندان روزانه یاس
هم اندیشی شهرداری( سرای تجربه) و مرکز سالمندان روزانه یاس
آموزش معاینه سینه در مرکز سالمندان روزانه یاس آموزش معاینه سینه در مرکز سالمندان روزانه یاس
آموزش معاینه سینه در مرکز سالمندان روزانه یاس
آموزش معاینه سینه در مرکز سالمندان روزانه یاس
دورهمی مادران مرکز سالمندان روزانه یاس دورهمی مادران مرکز سالمندان روزانه یاس
دورهمی مادران مرکز سالمندان روزانه یاس
دورهمی مادران مرکز سالمندان روزانه یاس
کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
کلاس مدیتیشن مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
برگزاری جشن تولد پدران مرکز روزانه سالمندان یاس
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
ورزش گروهی مرکز روزانه سالمندان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟