اردوها

اردو های تفریحی و زیارتی در سالمندان از نظر جنبه های مختلف می تواند بر روحیه سالمندان تاثیر گذار باشد دسته جمعی بودن و دورهم بودن در اردو سالمندان یکی از جنبه های مفرح برای این سنین می باشد.