بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس

بازی درمانی و تکنیک ابراز احساسات مرکز روزانه سالمندان یاس یکس از راه های کاهش افسردگی در سالمندان می باشد .