تست شنوایی سنجی

تست شنوایی سنجی

به طور معمول سالمندان درجه هایی از کاهش شنوایی را دارند که در ۴۰ درصد موارد به وسایل کمک شنوایی نیاز پیدا میکنند

کاهش شنوایی تاثیر به سزایی روی کیفیت زندگی سالمندان میگذارد . که همین مساله اهمیت ارزیابی دوره ای شنوایی را دوچندان میکند .

امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱ارزیابی شنوایی در مرکز یاس توسط پزشک متخصص انجام می شود .

تست شنوایی سنجی