توانبخشی پزشکی

توانبخشی پزشکی یکی از بخش های مهم در توانبخشی می باشد که با استفاده از ارتباط با سایر بخش های توانبخشی به بهترین شکل خدمات را ارائه می نماید