با توجه به افزایش جمعیت سالمندی در ایران و بیش از آن در تهران نیاز این سالمندان به خدمات مراقبتی و بهداشتی روز به روز بیشتر می شود و در مقابل شرایط اقتصادی سالمندان در این دوره زندگی متناسب با نیاز های مراقبتی و پزشکی نیست . فراهم کردن مراقبت برای سالمندان باید مهم تر از امور درمانی باشد و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی آنها مورد توجه قرار گیرد. 

با بروز تغییرات اجتماعی در ایران مانند کوچک شدن منازل، افزایش میزان شهرنشــینی، مشغله و دغدغه های فرزندان و دور شدن از پدران و مادران و تنهایی آنان مشکلات سالمندان افزایش و مراقبت از آنها کاهش می‌یابد و نیاز آشــکاری برای ایجاد یک راهکار مناســب برای ارائه خدمات به ســالمندان به خصوص خدمات مددکاری مشــاهده می شــود

چرا خدمات مددکاری مرکز جامع سالمندان یاس ؟

ما با استخدام  کارشناس مددکاری با تجربه در حوزه مشکلات سالمندی و با ارتباط گسترده با موسسات مختلف ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی برای سالمندان و ایجاد فضایی  امن در منزل سالمندان و خانواده های آنان که به صــورت محرمانه وضعیت را بررسی کرده  و نیازهای پزشــکی و اجتماعی افراد را ارزیابی و در نهایت هماهنگ کننده یک برنامه ی درمانی و مراقبتی جامع برای ســالمندان باشد .

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟