داوطلبین خیر ما

گروه موسیقی نوای یاس

 

خانم ها:

(صدف زنگنه،  پریا حجارزاده،  حسنی حقار مهدی آبادی،  سهیلا دولت زاده)

 

IMG_20160613_171610