دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس

دورهمی تولد گروه پدران مرکز روزانه سالمندان یاس هر چند وقت یک بار در مرکز یاس برگزار می گردد.