شبکه اجتماعی

سالمندی به عنوان پدیده ای اجتماعی در جامعه ای که در آن نظام های تامین رفاه اجتماعی و رفاه چندان نهادینه نشده اند مسئله ساز به نظر می رسد و در این زمینه تشکیل شبکه پدران و مادران بسیار حائز اهمیت است ، زیرا با افزایش تعداد سالمندان، نیازهای اختصاصی تر آن ها مثل مراقبت های بهداشتی، تغذیه ای پزشکی و  مراقبت روزانه از سالمندان افزایش می یابد. از سوی دیگر، در جامعه ای که هنوز سنت های اجتماعی ، روابط حضوری و چهره به چهره و صمیمیت با اعضای شبکه قوی هستند، انواع مختلف حمایت های اجتماعی غیر رسمی از سوی اعضای شبکه فراهم می شد. بنابراین میزان و نحوه ی تعامل سالمندان با اعضای شبکه شان در انواع حمایت هایی که از این طریق به دست می آورند و تبادل حمایت ها موثر است.این تاثیر در بین زنان بیش از مردان است. زنان در مقایسه با مردان تماس بیشتری با اعضای شبکه دارند حمایت های بیشتری از اعضای شبکه دریافت یا به آن ها ارائه می کنند.
سالمندان بیشتر از شبکه هایشان برای دریافت حمایت عاطفی از مشورت و مصاحبت استفاده می کنند. زنان، در مقایسه با مردان، حمایت های بیشتری از اعضای شبکه ی خود دریافت می کنند.منبع تامین کننده ی این حمایت ها برای زنان در درجه ی اول خانواده ی اصلی به ویژه فرزند و همسر هستند.اما در مردان، دوستان و همکاران منبع تامین کننده ی حمایت محسوب می شود.اگرچه زنان و مردان سالمند هر دو همسر و فرزندان را منبع بیشتر انواع حمایت ها اعلام کرده اند،درصد بیشتری از زنان در مقایسه با مردان فرزندان را منبع مرجعشان برای دریافت حمایت ذکر کرده اند. تماس های مکرر در تقویت و استحکام رابط موثر است و همچنین باعث می شود افراد در جریان هرگونه نیاز تغییری در زندگی سالمند قرار گیرند.
به همین منظور با توجه به اینکه امروزه توانبخشی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم توانبخشی مطرح می شود شبکه های اجتماعی سالمندان سهم بسزایی در فراهم کردن بسترهای لازم برای توانبخشی اجتماعی فراهم می سازد لذا ما در مرکز یاس بر آن شدیم تا با ایجاد این شبکه بتوانیم از طریق افزایش سرمایه ی اجتماعی سهم بسزایی در انجام توانبخشی اجتماعی داشته باشیم.


شبکه اجتماعی مادران و پدران یاس

شبکه پدران و مادران و اعضای مادران مرکز یاس 

شبکه پدران ومادران

اعضای مادران مرکز یاس 

 
 
 
 
 


شبکه پدران و مادران و اعضای پدران مرکز یاس 

شبکه پدران و مادران

اعضای پدران مرکز یاس 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟