مهارت حرکتی یکی از ملزومات جسمی برای سالمندان می باشد در زیر تعدادی ویدیو ورزشی برای سالمندان در منزل قرار داده شده است .مهارت حرکتی

حرکات ورزشی ساده در منزل

تایچی_توپ انرژی ۱

تایچی_توپ انرژی ۲

تایچی_توپ انرژی ۳

تایچی_توپ انرژی ۴

تایچی_تقویت عضلات چشم ۱

تایچی_تقویت عضلات چشم ۲

تایچی_تقویت عضلات چشم ۳

تایچی_تقویت عضلات چشم ۴

تایچی_تقویت عضلات چشم۵

درد گردن

گرم کردن بالا تنه

تمرینات تقویت پاها و زانوها

تمرینات زانو درد۱

تمرینات زانو درد۲

تمرینات زانو درد۳

ورزش صبحگاهی

تمرین با توپ۱

تمرین با توپ۲

ورزش شانه ۱

ورزش شانه۲

ورزش شانه۳

ورزش شانه ۴

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)پ۱

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)۲

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)۳

حرکات اصلاحی سالمندان-گرم کردن۱

حرکات اصلاحی سالمندان-گرم کردن۲

آرتروز گردنی۱

آرتروز گردنی۲

آرتروز گردنی۳

آرتروز گردنی۴

تقویت عضلات گردنی

تقویت عضلات گردنی۲

فتق دیسک گردنی۱

فتق دیسک گردنی۲

فتق دیسک گردنی۳

سندروم مچ دست۱

سندروم مچ دست ۲

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۱

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۲

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۳

آرتروز دست

تمرینات آرتروز دست۱

تمرینات آرتروز دست۲

تمرینات آرتروز دست۳

تمرینات تقویتی ستون فقرات و کمری

تمرینات تعادلی۱

تمرینات تعادلی ۲

تقویت عضلات مچ پا ۱

تقویت عضلات مچ پا ۲

تقویت عضلات مچ پا ۳

تقویت عضلات مچ پا ۴

تقویت عضلات مچ پا ۵

تمرینات درد عصب سیاتیک

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۱

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۲

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۳

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۱

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۲

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۳

حرکات اصلاحی کف پای صاف۱

حرکات اصلاحی کف پای صاف۲

حرکات اصلاحی کف پای صاف۳

تمرینات کششی کمر و پهلو۱

تمرینات کششی کمر و پهلو۲

تمرینات کششی کمر و پهلو۳

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۱

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۲

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۳

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۴

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۱

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۲

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۳

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۴

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۵

تمرینات مالیگان گردن۱

تمرینات مالیگان گردن۲

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۱

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۲

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۳

تمرینات بهبود وضعیت عضلات لگن۱

تمرینات بهبود وضعیت عضلات لگن۲

تمرینات بهبود واریس ۱

تمرینات بهبود واریس۲

تمرینات بهبود واریس۳

تمرینات قدرتی عمومی سالمندان ۱

تمرینات قدرتی عمومی سالمندان۲

تمرینات ورزشی در وضعیت نشسته ۱

تمرینات ورزشی در وضعیت نشسته۲

تمرینات ورزشی در وضعیت نشسته۲

تمرینات ورزشی در وضعیت نشسته۳

تمرینات قدرتی عضلات ساق پا۱

تمرینات قدرتی عضلات ساق پا۲

تمرینات قدرتی عضلات ساق پا ۳

تایچی_سلامت قلب ۱

تایچی_سلامت قلب ۲

تمرینات تنگی کانال نخاعی ۱

تمرینات تنگی کانال نخاعی ۲ و ۳

تقویت عضلات گردن و سر شانه۱

تقویت عضلات گردن و سر شانه۲

تمرینات تعادلی جهت جلوگیری از زمین خوردن ۱

تمرینات تعادلی جهت جلوگیری از زمین خوردن۲

تمرینات تعادلی جهت جلوگیری از زمین خوردن۳

تقویت بازو و جلو بازو

حرکات قدرتی با کش

تقویت اندام تحتانی

آمادگی جسمانی

تقویت عضلات مچ و انگشتان دست

حرکات کششی و تعادلی ۱

حرکات کششی و تعادلی ۲

کادرمانی-فعالیت جسمی

تقویت عضلات

تمرینات قدرتی

تمرینات کششی

تمرینات هوازی

حرکات ورزشی

گرم کردن

تمرینات مچ دست

تمرینات فک

حرکات زبان

کمر درد۱

کمر درد۲

کمر درد۳

کمر درد۴

تمرین در وضعیت نشسته

حرکات کششی بالا تنه

صافی کف پا

تمرینات پهلو

پیلاتس-حرکات روی صندلی

تقویت عضلات شکم و کمر

مهارت حرکتی تمرینات کنار دیوار

تقویت عضلات اندام تحتانی

تقویت عضلات چهار سر زانو

تقویت عضلات پشت پا و عضلات شکم

مهارت حرکتی هماهنگی حفظ تعادل

تقویت عضلات چشم

تقویت عضلات چشم۲

یوگای خوابیده

یوگای خوابیده ۲

تقویت پا با کش

تقویت عضلات چهار سر زانو

تقویت عضلات پشت پا۱

تقویت عضلات پشت پا۲

پیاده روی در منزل

آموزش تنفس شکمی۱

آموزش تنفس شکمی۲

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟