مهارت حرکتی یکی از ملزومات جسمی برای سالمندان می باشد در زیر تعدادی ویدیو ورزشی برای سالمندان در منزل قرار داده شده است .مهارت حرکتی

ورزش حفظ تعادل در راه رفتن

ورزش نرمش

ورزش کمر

یوگای خوابیده

تایچی_ماساژ بینی ۱

تایچی_ماساژ بینی ۲

تایچی_ماساژ بینی ۳

ورزش بازی با توپ

تمرینات بیماری قلبی

ورزش تقویت عضلات سینه

تقویت عضلات شکم روی صندلی

حرکات تقویت انگشتان دست

ورزش حرکات کششی

تایچی تمرین تنفس درست ۱

تایچی تمرین تنفس درست ۲

تایچی ماساژ کلیه ها

تایچی تمرین تنفس برای خواب

حرکات مچ دست با حوله

حرکات اصلاحی دیسک کمر

تایچی_حرکات نشسته پاها۱

تایچی_حرکات نشسته پاها۲

تایچی_حرکات نشسته پاها۳

تایچی_حرکات نشسته پاها۴

حرکات مخصوص تقویت زانو ها۱

حرکات مخصوص تقویت زانو ها۲

حرکات مخصوص تقویت زانو ها۳

حرکات مخصوص تقویت زانو ها۴

یوگای نشسته

یوگای نشسته ۲

یوگای نشسته ۳

یوگای نشسته ۴

تایچی_حرکت چشم ها۱

تایچی_حرکت چشم ها۲

تایچی_ماساژ گوش ها ۱

تایچی_ماساژ گوش ها ۲

تایچی_ماساژ گوش ها ۳

تایچی_ماساژ گوش ها ۴

تایچی_ماساژ گوش ها ۵

حرکات ورزشی ساده در منزل

تایچی_توپ انرژی ۱

تایچی_توپ انرژی ۲

تایچی_توپ انرژی ۳

تایچی_توپ انرژی ۴

تایچی_تقویت عضلات چشم ۱

تایچی_تقویت عضلات چشم ۲

تایچی_تقویت عضلات چشم ۳

تایچی_تقویت عضلات چشم ۴

تایچی_تقویت عضلات چشم۵

درد گردن

گرم کردن بالا تنه

تمرینات تقویت پاها و زانوها

تمرینات زانو درد۱

تمرینات زانو درد۲

تمرینات زانو درد۳

ورزش صبحگاهی

تمرین با توپ۱

تمرین با توپ۲

ورزش شانه ۱

ورزش شانه۲

ورزش شانه۳

ورزش شانه ۴

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)پ۱

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)۲

حرکات اصلاحی با کش(تراباند)۳

حرکات اصلاحی سالمندان-گرم کردن۱

حرکات اصلاحی سالمندان-گرم کردن۲

آرتروز گردنی۱

آرتروز گردنی۲

آرتروز گردنی۳

آرتروز گردنی۴

تقویت عضلات گردنی

تقویت عضلات گردنی۲

فتق دیسک گردنی۱

فتق دیسک گردنی۲

فتق دیسک گردنی۳

سندروم مچ دست۱

سندروم مچ دست ۲

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۱

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۲

تقویت عضلات مچ دست و انگشتان۳

آرتروز دست

تمرینات آرتروز دست۱

تمرینات آرتروز دست۲

تمرینات آرتروز دست۳

تمرینات تقویتی ستون فقرات و کمری

تمرینات تعادلی۱

تمرینات تعادلی ۲

تقویت عضلات مچ پا ۱

تقویت عضلات مچ پا ۲

تقویت عضلات مچ پا ۳

تقویت عضلات مچ پا ۴

تقویت عضلات مچ پا ۵

تمرینات درد عصب سیاتیک

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۱

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۲

تمرینات هماهنگی عصب و عضله ۳

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۱

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۲

حرکات اصلاحی افتادگی شانه۳

حرکات اصلاحی کف پای صاف۱

حرکات اصلاحی کف پای صاف۲

حرکات اصلاحی کف پای صاف۳

تمرینات کششی کمر و پهلو۱

تمرینات کششی کمر و پهلو۲

تمرینات کششی کمر و پهلو۳

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۱

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۲

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۳

تمرینات تقویت دامنه حرکتی شانه۴

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۱

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۲

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۳

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۴

تمرینات تقویت عضلات ناحیه کمر۵

تمرینات مالیگان گردن۱

تمرینات مالیگان گردن۲

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۱

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۲

تمرینات درمانی سندروم پلایکا(درد داخل زانو)۳

تمرینات بهبود وضعیت عضلات لگن۱

تمرینات بهبود وضعیت عضلات لگن۲

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟