جهت پذیرش در مرکز روزانه سالمندان یاس می توانید به صورت تماس تلفنی یا حضوری درخواست خود را برای  دریافت خدمات اعلام فرمایید . ابتدا اطلاعاتی کلی در اختیار شما قرار می گیرد و سپس جهت ارزیابی جامع به متخصصین تیم توانبخشی  معرفی شده و مدیر برنامه های سالمند ما تعیین می گردد و برنامه ی درمانی با مشارکت تیم توانبخشی ، خانواده و سالمند تدوین و طرح ریزی شده و برنامه ی هفتگی سالمند در اختیار خانواده قرار می گیرد و پس از انجام این مراحل قراردادی بین مرکز و خانواده ی سالمند منعقد می گردد. ارزیابی برنامه ها به صورت ماهیانه توسط تیم توانبخشی صورت می پذیرد و بازخورد اعضای تیم به خانواده منتقل می شود.

ما چگونه به

 

 

ديدگاه خود را ارسال كنيد