هم اندیشی شهرداری( سرای تجربه) و مرکز سالمندان روزانه یاس