کلاس توانبخشی شناختی فردی

کلاس توانبخشی شناختی فردی کلاس های فردی جهت بهبود وضعیت حافظه وشناخت مغزی سالمندان برگزار می شود.