کلاس توانبخشی شناختی فردی

کلاس های فردی جهت بهبود وضعیت حافظه وشناخت مغزی سالمندان برگزار می شود.