کلاس های آموزشی تفریحی

کلاس های آموزشی تفریحی در بخش های مختلف ورزشی ، توانبخشی کاردرمانی فیزیوتراپی توانبخشی شناختی در سایر موارد نقاشی درمانی تئاتر درمانی و …. میباشد.