کنترل سقوط و حفظ تعادل سالمند

برای کنترل سقوط و حفظ تعادل سالمند سالمند را از نظر سقوط و عدم تعادل طبقه بندی کنید

سالمند با “یک بار سابقه سقوط در یک سال گذشته که منجر به آسیب شده است، به همراه اختلال در تست تعادل در وضعیت حرکت ” یا سالمند با “بیش از یک بار سابقه سقوط در یک سال گذشته و  اختلال در تست تعادل در وضعیت حرکت “، در طبقه  مشکل “خطر بالای سقوط” قرار می گیرد. داروهای سالمند را ارزیابی کنید و در صورت نیاز تغییر دهید. برای سالمند مکمل ویتامینD و کلسیم تجویز کنید. در صورت وجود بیماری زمینه ای مستعد کننده برای سقوط، سالمند را به پزشک متخصص ارجاع غیر فوری دهید. در صورت غیرطبیعی بودن معاینات نورولوژیک، سالمند را به متخصص مغز و اعصاب یا متخصص داخلی ارجاع غیرفوری دهید. سالمند را برای تجویز ورزش های بهبود راه رفتن، قدرت و تعادل به فیزیوتراپیست یا کاردرمانگر ارجاع غیر فوری دهید. در صورت ارجاع سالمند برای اختلالات فشارخون یا دیابت یا اختلالات شناختی، قید شود که سالمند در خطر بالای احتمال سقوط قرار دارد.

  • سالمند با “حداکثر یک بار سابقه سقوط در یک سال گذشته که منجر به آسیب نشده است و اختلال در تست تعادل در وضعیت حرکت “در طبقه در معرض مشکل “خطر متوسط سقوط” قرار می گیرد. داروهای سالمند را ارزیابی کنید و در صورت نیاز تغییر دهید. برای سالمند مکمل ویتامینD و کلسیم تجویز کنید. سالمند را برای تجویز ورزش های بهبود راه رفتن، قدرت و تعادل به فیزیوتراپیست یا کاردرمانگر ارجاع غیر فوری دهید.

  • پای سالمند را معاینه و کفش سالمند را از نظر مناسب بودن بررسی کنید.

  • مداخلات آموزشی برای اصلاح شیوه زندگی به منظور کنترل سقوط و حفظ تعادل سالمند

    • انجام تمرینات بدنی تعادل بر اساس کتاب شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

    • آموزش نکات ایمنی برای پیشگیری از سقوط بر اساس جدول زیر:

    • کنترل سقوط و حفظ تعادل سالمند