ارزیابی و معاینات سقوط در سالمند

ارزیابی و معاینات سقوط در سالمند ارزیابی و معاینات سقوط در سالمند – معاینه نورولوژیک ارزیابی قدرت عضلات اندام تحتانی پروگزیمال: توانایی نشستن و بلند شدن از صندلی بدون استفاده از دست؛ ارزیابی قدرت عضلات اندام تحتانی دیستال: توانایی ایستادن روی پنجه و پاشنه پاها (در حالی که رو به دیوار ایستاده و دست را […]

ادامه