ارزیابی سالمندان در پارک ستارخان

 ارزیابی سالمندان توسط پزشک،روانشناس و کاردرمانگر مرکز یاس در وارک ستارخان    

ادامه