برگزاری جلسه سرگروه ها

قابل توجه اعضای محترم مرکز توانبخشی یاس  برگزاری جلسه سرگروه ها روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۴از سرگروه های عزیز و گرامی دعوت می شود تا در جلسه تعیین شرح وظایف سر گروه ها شرکت نمایند . این جلسه با حضور سر کار خانم دکتر شیرازی خواه و خانم زبردست برگزار می گردد.

ادامه