درمان غیر جراحی سندروم تونل کارپ

آیا درمان غیر جراحی سندروم تونل کارپ وجود دارد؟ سندرم تونل کارپ در واقع یک ساختار استخوانی با مجموعه‌ای از اعصاب، تاندونها و رگها و شریان های خونی می باشد که در این تونل به دور همدیگر جمع شدند و هر نوع فشار و ضربه ای می‌تواند به این مجموعه آسیب وارد کنند و در […]

ادامه