اثربخشی درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند

چکیده : اثربخشی درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مرور زندگی بر کاهش شدت افسردگی زنان سالمند یزد بود. برای نحوه برگزاری کلاس یوگا خنده و اهمیت آن در کاهش افسردگی در سالمندان در اینجا کلیک نمایید .

ادامه