سعیده بهرامپوری

 پرستار تیم یاس خانم سعیده بهرامپوری با مدرک دکترا پرستاری و مشغول به انجام خدمات پرستاری مختص سالمندان روزانه و حاضر در مرکز یاس را بر عهده دارند .

ادامه