طب سوزنی

سالمندی حساس ترین دوره از لحاظ جسمانی و روحی است و با بروز بیماری های گوناگون احتمال انجام درمان های تهاجمی و سخت مانند جراحی دیسک کمر کمتر می باشد که با استفاده از طب سوزنی توانایی ایجاد بهبود وضعیت در این دوران و به دور از  تهاجم که در  عمل های سنگین است انجام […]

ادامه