اثر تمرینات ورزشی بر روی قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی افراد سالمند و طول عمر

چکیده:  کهولت در جوامع پیشرفته صنعتی و غربی که میانگین سن افرادشان به مرز ۸۰ سالگی نزدیک می گردد، یکی از مشکلات عمده این جوامع به شمار می رود. با گذشت حدود سه دهه، از عمر، قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی رو به افول می گذارد. برخی از این قابلیت ها که بیشتر تحت تاثیر […]

ادامه