لیلا فردوسی فر

مددکار/مسئول پشتیبانی مراقبت در منرل  خانم لیلا فردوسی با مدرک کارشناس مددکاری و مشغول به انجام پشتیبانی و تنظیم  ارائه خدمات مراقبت درمنزل مرکز یاس را بر عهده دارند .

ادامه