مشکلات اجتماعی خانواده سالمند

عنوان:مشکلات اجتماعی خانواده سالمند ناتوان در شهر کرج زمینه:  یکی از چالش های مهم در جوامع امروز افزایش جمعیت سالمند و در نتیجه آن افزایش ناتوانی است. به همین دلیل مراقبت از این قشر نیز یک امر مهم در سیستم های بهداشتی می باشد. بیشتر مسوولیت مراقبت از سالمند بر عهده اعضای خانواده می باشد. […]

ادامه