اثر تمرینات تعادلی در وضعیت نشسته با صفحه متحرک در زنان سالمند

چکیده:  مقدمه و هدف: زمین خوردن مشکل شایعی در افراد مسن است و مشکلات مربوط به تعادل سبب هزینه های بهداشتی و اجتماعی قابل توجهی می شوند. شواهد موید آن است که روشهای درمانی سبب کاهش زمین خوردن از طریق بهبود تعادل و حرکت در این افراد می شود. در مقالات بررسی شده نقطه مشترک […]

ادامه