زمین خوردن در سالمندی

تعریف زمین خوردن در سالمندی : عبارتست از حادثه ای که نتیجه آن قرار گرفتن ناخواسته فرد بر روی زمین با / یا بدون از دست دادن هوشیاری و با / یا بدون آسیب می باشد. زمین خوردن با وقایع مهم حاد داخلی (صرع، سکته مغزی، سنکوپ) و تصادفات (تصادف ماشین) تفاوت دارد. ۲ـ علت […]

ادامه