کیفوز ستون مهره ها

کیفوز ستون مهره ها بیماری است که انحنا طبیعی ستون فقرات را بر هم می زند .فقرات در بدن ما دارای انحنا های متفاوتی در مناطق مختلف ستون فقرات می باشد، گرد بودن در قسمت ستون فقرات سینه ای تا حدودی طبیعی که وقتی از میزانی بیشتر شوداختلال کیفوز نام می گیرد در واقع تعریف […]

ادامه