آموزش مهارت زندگی

سالمندان ما اغلب در دوره ی جوانی از امکانات متنوع در زندگی خود محروم بوده اند و با سنن و اصولی پرورش یافته اند که برخی از آنها نادرست بودند اما متاسفانه همین سنن و روش های ناکارآمد تبدیل به باور و هنجار در زندگی انها شده و بعضا آنها را افسرده و ناتوان ساخته است . با توجه به اهمیت این مسئله در زندگی سالمندان مرکز ما با برگزاری آموزش هایی در زمینه ی زندگی سالم سعی درد شیوه ی زندگی صحیح را در آنها درونی نماید.