بازدید مسولین شهرداری از مرکز یاس

بازدید مسولین شهرداری از مرکز یاس در  منطقه دوتهران در مرکز توانبخشی جامع سالمندان یاس  به مناسبت روز جهانی سالمند  وتکریم مقام پدران و مادران عزیز  و اهدا شاخه گل به آنهابه مناسبت روز جهانی سالمندان  .