برگزاری جلسه سرگروه ها

قابل توجه اعضای محترم مرکز توانبخشی یاس 

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۴از سرگروه های عزیز و گرامی دعوت

می شود تا در جلسه تعیین شرح وظایف سر گروه ها شرکت نمایند .

این جلسه با حضور سر کار خانم دکتر شیرازی خواه و خانم زبردست برگزار می گردد.