برگزاری جلسه هم اندیشی

 برگزاری جلسه هم اندیشی سر گروه های مرکز توانبخشی یاس با سرکار خانم دکتر شیرازی خواه مدیریت مرکز توانبخشی یاس.