تعطیلات تابستانی

تعطیلات تابستانی مرکز یاس 

مرکز از تاریخ ۱۶ / ۶ لغایت ۲۳ / ۶ تعطیل می باشد.