دکتر مرضیه شیرازی خواه

 

مدیر مرکز/ مسئول فنی توانبخشی در منزل
 

MPH سالمندان/PHD تعیین کنند ه های اجتماعی(SDH)

فاطمه کمیجانی

 

مسئول فنی و کاردرمان گر
کارشناسی ارشد کاردرمانی
 مهزاد صالحی رهبر

 

 روان شناس
کارشناس روان شناسی
مهسا پیـروز

 

روان شناس
کارشناس روان شناس بالینی

لیلا فردوسی فر

 

مددکار/مسئول فنی مراقبت در منزل
کارشناس مددکاری

مستانه زبر دست

 

روان شناس
کارشناسی ارشد روانشناسی

سعیده بهرامپوری

 

پرستار
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی/PHDسوانح و بلایا

افشین حیدری 

مسئول کلینیک آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تیم توانبخشی مرکز یاس

 

ديدگاه خود را ارسال كنيد