تیم مناسب سازی

شروع بازدید تیم منالسب سازی از منازل سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی-جسمی زیر نظر سازمان بهزیستی از تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱ برای اولین بار در ایران.