فریده شمس

مسئول فنی بخش روزانه تیم یاس

بنده فریده شمس در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۵ مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی  و در سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۷ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی را از دانشگاه آزاد خمین اخذ نمودم.  پس از اخذ مدرک و فارغ التحصیلی ابتدا به عنوان مربی مهد کودک شروع به کار کردم و بعد از آن با مرکز روزانه سالمندان یاس آشنا شدم در ابتدا جهت تجربه بیشتر در ارتباط با سالمندان در قسمت پذیرش مرکز ادامه همکاری داشتم و در سال ۱۳۹۹ به سمت مسئول فنی بخش روزانه مرکز یاس انتخاب شدم و در حال حاضر در این سمت به جامعه سالمندان خود خدمت می نمایم  . 

فریده شمس