بررسی تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار با زنان سالمند

چکیده:  این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی (pre-Experimental design) است که در سال ۷۶-۱۳۷۵ انجام گرفته و هدف آن تعیین میزان تاثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار با زنان سالمند ساکن در شهر تهران بوده است.

ادامه