توانبخشی شناختی و حافظه

برای افرادی که دچار آلزایمرهستند، توانبخشی شناختی و حافظه و همچنین هدفهای شناختی برای کم  کردن نقص عملکردی ناشی از نقص شناختی است پیشنهاد می شود که مداخلات میتواند به میزان قابل توجهی میزان پیشرفت ازاختلال شناختی خفیف به دمانس را کاهش دهد و به لحاظ اقتصادی میلیون ها تومان صرفه جویی میکند که منجر […]

ادامه