برگزاری کلاس پرستاری

برگزاری کلاس پرستاری با موضوع وسایل کمک توانبخشی مناسب و طریقه درست نشستن و ایستادن در سالمندی توسط خانم بهرامپوری

 

برگزاری کلاس پرستاری