خاطره درمانی

خاطره درمانی یکی از فنون روانشناسی می باشد که با هدف بیان احساسات مثبت و منفی، برون ریزی،تخلیه هیجانی ،کاهش اضطراب و افسردگی به صورت گروهی اجرا می شود.استفاده از این فن در سنین بزرگسالی به ویژه در دوره ی سالمندی بسیار موثر و کارآمد می باشد.
در خاطره درمانی هر جلسه به موضوع خاصی اختصاص دارد از جمله: خاطرات دوران کودکی،ازدواج،تولد فرزندان و… که درمانگر با مهارت تمام خاطرات تلخ و شیرین که شاید مدتها در لایه ناهشیار ذهن مدفون شده باشد را بیرون می کشد و به حل تعارضات ذهنی اعضا می پردازد.یکی از فواید بسیار مهم در خاطره درمانی ضمن اینکه افراد خودشان را در گروه همنوع خود می بینند با بیان خاطرات مختلف قلب هایشان را از خاطرات سنگین خالی می کنند و از فکر اینکه تنها خودشان دستخوش ناملایمات زندگی بوده اند رهایی می یابند که این مسئله به مراتب تاثیر به سزایی در روحیه افراد به ویژه سالمندانی دارد که همواره کوله باری از خاطرات تلخ گذشته را با خود حمل می کنند.

یک نوع روان درمـانی شــرکت در گــروههـای خــاطره گــویی با برنامه ریزی درست است.
طبق تعریـف سیـستم طبقـه بنـدی مـداخلات روانشناسی خـاطره گـویی یـادآوردن وقـایع، احـساسات و افکـار در زمان قدیم برایبهبود با «حال» و کیفیت زندگی است.

یادآوری خاطرات مهم قدیمی  که درواکنش بـه مـواردی از قبیل: یک فکر یا تصویری ایجاد می گردد برای حـل مـسئله یـا سرگرم شدن است.
خاطره گویی مداخله‌ای روانی اجتمـاعی و با هدف کمک به کیفیت زندگی  سالمندان برای سازگاری  با تغییرات زنـدگی است.

با خاطره گویی شرکت کننـدگان به صحبت درباره وقایع گذشـته تـشویق مـی شـوند کـه توسـط عکسها، موسیقی، اشیاء و فیلم‌های گذشـته یـادآوری مـی شـود.

تحقیقـات فراوانی، مزایای خـاطره گـویی در سـالمندان را بررسـی کـرده و نشان داده اند که خاطره گویی افسردگی را کـاهش مـی دهـد و از جمله مداخلاتی است که برای تسکین مـشکلات روانشـناختی اسـتفاده مـی شـود، همچنین شرکت در جلـسات خـاطره گـویی بهبـود عملکـرد شـناختی و کـاهش علائـم افـسردگی سالمندان مبتلا به دمانس نـشان داد کـه شـرکت در فعالیـت‌های خـاطره گـویی تجربـه مثبـت و بـا ارزشـی بـرای سالمندان مبتلا به دمانس را فراهم می‌کند.

خاطره گویی گروهی بـه طور چشمگیری به افزایش اعتماد بـه نفـس، بهبـود رضـایت از زنــدگی و کــاهش احــساس تنهــایی و رهـایی سـالمندان از تعارضـات و فـشار‌های روانـی منجــر می‌شود.