محافظت سالمند آلزایمر و دمانس

با افزایش جمعیت سالمندی در کشور و به تبع آن رشد ابتلا به دمانس و بیماری آلزایمر، مراقبت جایگاه و اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی های محافظت سالمند آلزایمر و دمانس دارد. هدف این راهبرد، ارتقا کیفیت زندگی افراد مبتلا به دمانس و مراقبان در مسیرمراقبت از زمان تشخیص تا پایان عمراست. بر اساس آخرین آمار، ۹۱ درصد از سالمندان در کشور همراه با همسر و فرزندان خود زندگی می کنند و ۲۳ درصد از این تعداد توسط فرزندان نگهداری می شوند. در حال حاضر، بیش از ۷۰۰،۰۰۰ نفر در کشور با دمانس زندگی می کنند و اکثر آن ها نزد خانواده های خود سکونت دارند.

چشم انداز برنامه مراقبت داشتن نگرش شفاف که تمام افراد مبتلا به دمانس و مراقبان قابل احترام هستند، باید حمایت شوند تا کیفیت زندگی آنان به سطح خوبی ارتقا یابد وتداوم داشته باشد و جایگاه محافظت سالمند آلزایمر و دمانس مشخص گردد.

 کیفیت زندگی افراد مبتلا و مراقبان باید در اولویت دستورکار خدمات مراقبت دیده شود و برای رسیدن به این رسالت اهداف زیر دنبال شود :

  • راهبرد هائی را باید اتخاذ کرد که سلامت افراد مبتلا و مراقبان را در اولویت قرار دهد

  • مراقبت با کیفیت خوب و حمایت در دسترس آنان قرار گیرد

  • افراد مبتلا و مراقبان  تا آنجایی که امکان دارد هر روز را خوب زندگی کنند.

  • برای رسیدن به این هدف نیاز به ایجاد برنامه های حمایتی، ابزار و پایش داریم

  • برنامه های مراقبتی/حمایتی در کشور باید شامل همه اقشار شود و مساوات نیز در آن مد نظر باشد

برای ایجاد برنامه مراقبتی/حمایتی نیاز به داده های بروز داریم و برای رسیدن به این هدف تحقیقات گسترده در استان های مختلف کشور الزامی است تا بتوان با استفاده از داده های علمی، دانش محلی و تجارب افراد مبتلا که با دمانس زندگی می کنند و مراقبان آنان با توجه به فرهنگ بومی در هر منطقه،  شواهد را جمع آوری و تحلیل کرد تا بتوان تصمیمات مناسب جهت برنامه ریزی و راهکارهای اجرائی اتخاذ نمود.

تمرکز بر روی برنامه راهبردی، پیشرفت کار و پایش در خدمات مرافبتی الزامی است تا بتوان در هر مرحله تغییرات لازم و سنجش را انجام داد. گزارش های مناطق باید جمع آوری تا اثربخشی راهکار ها ارزیابی شود. شاخص ها باید شناسائی و توسعه یابند و گزارش های سالیانه ارائه گردد تا پیشرفت برنامه، ارزیابی گردد.