مدارک آموزش مراقبین

مدارک مورد نیاز برای آموزش مراقبین

۱- فتوکپی شناسنامه

۲-فتوکپی کارت ملی

۳- یک قطعه عکس

۴- آدرس و تلفن