مراحل اعزام پرستار به منزل

مراحل اعزام پرستار به منزل را در الگوریتم زیر به صورت کامل می بینید در مرکز روزانه سالمندان یاس بخشی از خدمات به سالمندان با اعزام پرستار و مراقب مورد نیاز انجام می شود .