تمرین بدنی در سالمندان

چه نوع  تمرین بدنی در سالمندان مفید هستند؟

انجام شش نوع تمرینات بدنی برای شما مفید است. تمرینات سرگرم کننده، تمرینات استقامتی (هوازی)، تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات حفظ تعادل، تمرینات قدرتی و تمرینات انقباضی ایستا.

تمرین بدنی در سالمندان

الف_تمرینات گرم کننده اندام فوقانی :

تمرینات ساده ی کششی هستند که با انجام آن بدن شما برای انجام سایر تمرینات آماده میشود. به خصوص قبل از انجام تمرینات انعطاف پذیری و تمرینات قدرتی باید حتما حرکات گرم کننده را انجام دهید. قبل از انجام هر حرکت یک نفس عمیق بکشید.

_کشش شانه ها به عقب

بایستید و دست ها را روی شانه بگذارید. درحالی که روبرو را نگاه میکنید، شانه ها را به سمت عقب بکشید. از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.

 تمرینات بدنی در سالمندان

_کشش شانه ها به جلو

بایستید دست ها را روی شانه بگذارید. درحالی که روبرو را نگاه میکنید، شانه ها را به سمت جلو بکشید از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.

 تمرینات بدنی در سالمندان

_کشش شانه ها به بالا

در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است، هر دو شانه را بالا ببرید. از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.

 تمرینات بدنی در سالمندان

_کشش دست ها به بالا

دست راست را به سمت بالا ببرید. مثل اینکه میخواهید دستتان را به سقف بزنید. به حالت اول برگردید. این حرکت را با دست چپ تکرار کنید.

 تمرینات بدنی در سالمندان

_کشش دست ها به جلو

در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است، بایستید. هر دو دست را به سمت جلو بیارید. انگشتان دست را در هم فرو کنید. دقت کنید که کف دست ها را به جلو و آرنج ها صاف باشند. از یک تا ده بشمارید. به حالت اول برگردید.

 تمرینات بدنی در سالمندان

_چرخش شانه ها به عقب  جلو

۱) دست ها را روی شانه بگذارید، شانه ها را از عقب به سمت جلو به صورت نیم دایره بچرخانید.

۲) در طی این حرکت آرنج ها خود به خود از پهلو به جلو می آیند. سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود.

۳) و ۴) در ادامه حرکت قبل، شانه هار از جلو به سمت عقب به صورت نیم دایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج ها خود به خود از جلو به پهلو میروند. سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود.

“کلیه ی حرکات کشش دست ها را میتوان در حالت نشسته بر روی صندلی یا روی زمین هم انجام داد.”

 تمرینات بدنی در سالمندان

 تمرینات بدنی در سالمندان

 تمرینات بدنی در سالمندان

 تمرینات بدنی در سالمندان

_کشش سینه

۱) بایستید  کمی پاها را از هم باز کنید.

۲) دست چپ را تا ارتفاع شانه روی دیوار قرار دهید.

۳) با کمی چرخش کمر را به سمت راست بچرخانید. از یک تا ده بشمارید. به حالت عادی برگردید و این بار در جهت چپ کمر را بچرخانید.

” در صورت پیشرفت در تمرینات به تدریج از ۱ تا ۲۰ بشمارید و هر تمرین را ۲ بار انجام دهید.”

 تمرینات بدنی در سالمندان

چرخش بالاتنه به پهلوها

۱) پشت به دیوار بایستید.

۲) دو دست را کاملا باز کنید و در ارتفاع شانه ها قرار دهید.

۳) بدون حرکت پاها، به آرامی به سمت راست تنه خود را بچرخانید و سعی کنید کف دست چپ را به دیوار برسانید از یک تا ده بشمارید.

۴) به حالت عادی برگردید.

۵) این حرکت را به سمت چپ نیز انجام دهید.

 تمرینات بدنی در سالمندان